Enderun Talebesi ‘Kazıklı Voyvoda’

Tarihimize ‘Kazıklı Voyvoda’ diye kaydı düşülen Prens Vlad, döneminin en kanlı, en gaddar, en cüretkâr, en korkusuz askeri yöneticilerindendi. Azılı Türk düşmanıydı. Ana dili gibi Türkçe konuşurdu. Arapçası mükemmele yakındı. Enderun’da - sonradan ‘Sultan 2. Mehmet’ diye anılacak! - Şehzade Fatih’in sınıf arkadaşıydı.

Enderun Talebesi ‘Kazıklı Voyvoda’

İrlandalı ünlü yazar Bram Stoker’ın - ilk baskısı 1887’de yapılan! - ‘Drakula’ adlı romanında anlattığı, tarihimizde ‘Kazıklı Voyvoda’ diye bilinen 3. Vlad Tepeş, 1431’de Macaristan’ın Segesşvar mıntıkasında doğdu. - Bazı tarihi kayıtlarda doğum tarihi 1428 olarak zikredildi! - ‘Eflak Voyvodası’ - Prensi! - Vlad Dracul’un ikinci oğluydu. Annesinin kimliği belirsizdi/bilinemedi. Bazı vakanüvislere göre, Vlad Dracul’un adı tespit edilemeyen ilk karısındandı. Kimilerine göreyse, Moldovalı I. Alexander’ın akrabası Eupraxia’dan doğmuş olabilirdi. 

Babası, Macar Kralı Vladislav’ın disiplinli/özel birliği, ‘Order of Dragon’ - Ejderha Kardeşliği! -’ın acımasız, korkusuz ve gözünü budaktan sakınmayan seçkin üyesiydi. Kendisine takılan ‘Drakul’ - Ejder! - sanı da askeri birliğinden geliyordu. Vladislav’ın önemli şövalyelerinin kılıç kabzalarında ve zırhlarının ön yüzü ejderha figürü nakışlıydı.

Hayat öyküsünün geçtiği bölgeyi Osmanlı ‘Eflak’, Macar ‘Wallachia’, Romen ‘Ulahya’ diye adlandırdı. Eflak, Romen/Latin koalisyonu prensliğiydi ve yarı otonomdu/özerkti. Orta Avrupa ile Balkanların ortasındaki Karpat Dağları arasındaydı. Özgün, vahşi, bakir, ürpertici, çok zengin doğaya sahipti.

Bölgenin yöneticisi seçimle işbaşına gelirdi. Sırpça - Rusça kökenli de olabilir! - prens manasındaki ‘voyvoda’ eliyle yönetilirdi. 

- Prens Vlad, Enderun Mektebi’nde Eğitim Aldı… -

Osmanlı’ya yenilen Vlad Dracul, 1442’de, Sultan 2. Murat’a bağlığını göstermek için Edirne’ye geldi. 2 oğlu, Vlad (10) ve Radu cel Frumos - ‘Güzel’ Radu’! - (7) da yanındaydı. Sultan’ın huzuruna çıktı, eteğini öptü, bağışlanmasını diledi. Sadakat yemini etti. Baba Dracul, Gelibolu Kalesi’ne hapsedildi. Sonra 2 çocuğunu rehin bırakmak koşulu ile salıverildi. Tarihçilerin kayıtlarına göre, oğulları Vlad ve Radu önce Kütahya’ya ardından Tokat’a gönderildi. Bir süre geçince de Edirne’ye nakledildiler. Saray’da elitist eğitim veren ‘Enderun’ adlı okula kaydedildiler. Kurumda devlet erkânının çocukları ile fethedilmiş ülkelerin soylularının akrabaları eğitim alırdı. Hem nazari hem uygulamalı dersler verilirdi. Arapça, Farsça, Türkçe öğretilirdi. Kur’an, matematik, mantık kavratılırdı. Ata binme, kılıç kullanma, devlet yönetme gibi pratikler uygulanırdı. Mezunlar, ‘devlet adamı’ formasyonu kazanırdı. Öğretmenler arasında Akşemsettin, Molla Gürani, Hamidullah Efendi, Molla Hüsrev ve Sinan Paşa gibi dönemin en ünlü tecrübeli yöneticileri/isimleri vardı.

Genç Vlad’ın sıra arkadaşı: Şehzade (2) Mehmet’ti. Geleceğin Osmanlı Sultanı bir yaş daha büyüktü. Bütün talebeler aynı seviyede eğitim alırdı. 

Enderun’da merkezi yönetime ve yönetilen bölgelere idareci atanacak yerli, yetenekli, iyi donanımlı elemanlar yetişirdi. Vlad ve Rado, - sıraları, zamanları geldiğinde! - Eflak’a ‘voyvoda’ atanacaktı.

1448’de, Vlad, 2. Kosova Savaşı’ndan sonra, Osmanlı tarafından Eflak Prensliği’ne getirildi. Selefi voyvoda Macaristan yanlısıydı. Müttefikinin de desteğini alıp girdiği savaşta Prens Valad’ı yendi. Hayatını bağışladı, Boğdan’a sürgün ettirdi.

- Vlad, 3 Defa Voyvodalık Makamına Getirildi… -

Prens Vlad, 1456’da yeniden Eflak Voyvodalığı’na atandı. Bu defa şansı ve askeri eğitimi yardım etti. Macar ve Boğdan kuvvetlerini üst üste yenilgiye uğrattı. Osmanlı’dan edindiği harp taktikleri, asker yönetimi ve cesareti başarı getirdi. Siyasi tavırlarıyla ferasetini de gösterdi. İktidarını kuvvetlendirmek ve gücünü dostluğa tahvil etmek için çalıştı. Yendiği Macar Kralı Mathias’la akrabalık bağı kurdu, müttefik edindi. Bir akrabası ile evlendirdi.

Prens Vlad, tahtını sağlamlaştırınca ülkesini askeri açıdan tahkim etti. Sağlam, her türlü silahla donatılmış, geniş ambarlı kalelerin yapımına girişti. İktidarının başında İstanbul ile iyi geçindi, ‘boyun eğmiş’ göründü. Her fırsatta sadakatini ispatlamaya çalıştı. Vergiyi/’haracı’ zamanında gönderdi. Bazen de bizzat ‘Dersaadet’i ziyaret edip yanında getirdi. Osmanlı Sultanı 2. Mehmet de bonkör davrandı. Göz kamaştırıcı hediyeler verdi, hil’atlar kuşandırdı. 

Sultan 2. Mehmet, Mora ve Karadeniz fetihleri ile uğraşırken, Prens Vlad ‘çark etti’! Gerçek yüzünü gösterdi, maskesini çıkardı. 1459’da, Osmanlı’ya ödediği vergiyi kesti. Akrabalık kurduğu Macaristan Krallığı ile askeri ittifakını güçlendirdi. Osmanlı’nın Eflâk gençlerini Yeniçeri Ocağı için devşirmesini kısıtladı veya tamamen durdurdu. Bir yıl sonra, 1460’da, Sırbistan’a girdi, Karadeniz sahillerine kadar ulaştı. 1461’de de, Tuna nehrini geçti. Kuzey Bulgaristan’a saldırıp talan etmeye çalıştı. 

İshak Paşa, taht naibiydi ve Edirne’de askeri teftişteydi. Emrinde yeterli kuvvet yoktu, takip başlatamadı. Prens Vlad’ı sıkıştıramadı. Padişah da sabırlı davranmaya gayret etti. Sıra arkadaşına tahammül gösterdi. Bir mektup yazıp uyardı: ‘Aklını başına toplamalıydı! Tecavüzlere ve vahşet gösterilerine son vermeli, tövbe etmeli ve bağlılık yeminini yinelemeliydi!’ 

- Kasabaları Yaktırır, Ahaliyi Kazığa Geçirirdi… -

Ama Prens Vlad, kazandığı başarı, sağladığı askeri destekten memnundu. İnsanlık dışı zulüm ve uygulamalarıyla yarattığı dehşet rüzgârı yakın çevresini bile korkuya düşürürdü. ‘Fatih Sultan Mehmet ve Zamanı’ adlı kitabın yazarı Alman tarihçi Franz Babinger’e göre Vlad, işgal ettiği kasabaları yağmaladıktan sonra yıktırırdı. En sevdiği işkence türü ‘kazığa oturtmak’tı. Ele geçirdiği kasabanın bigünah ahalisinin tamamını kazıklattırırdı. Osmanlı askerleri ve Türk asıllı gruplar ilk sıradaki kurbanlarıydı/düşmanlarıydı. Yakaladıklarına emsali görülmemiş işkenceler uygulardı. Ayak derilerini yüzdürür, açılmış etin üzerine tuz bastırır ve keçilere yalatırdı.

Acımasız işkenceleri ve icraatlarından ötürü namı - bire bin katılarak! - abartılarak yürüdü/yayıldı. Osmanlı Prens Vlad’a ‘Kazıklı Voyvoda’, Macarlar ‘Drakul’ - ‘Şeytan! -, kendi milleti de ‘Tepeş’ - ‘Cellât’! - de(r)di.

Dilencileri, hastaları ve sakatları sevmezdi. Bir gün, bulunduğu şehirdeki tüm dilenenleri toplattı. Kendilerine mükellef ziyafet çekti. Sonra da hepsini canlı canlı yaktırdı. 

Kazığa geçirdiklerinin feryatlarını duymayı, çektirdiği acıları seyretmeyi severdi. Kurbanlarını, ortası boş bırakılmış bir dairenin etrafına dizdirirdi. Merkeze kurulmuş masada saray halkı ile oturur - tarifi imkânsız hazla! - yemeklerini yerdi.

- İnsan Etiyle Yapılan Yemekleri Severdi… -

Kendisini doğru yola, Osmanlı’nın kontrolüne çağıran elçilere de zulmetti. Diplomatik kurallara göre elçilere dokunulmaz, can güvenlikleri için garanti verilirdi. Ama Kazıklı Voyvoda teamüllere uymadı. Huzuruna alınan habercilerin kavuklarını çıkarmaları istedi. Dediği yapılmayınca kavuklarını demir çivilerle başlarına çaktırdı.

Yine Fatih döneminin önemli vakanüvisi Tursun Bey, Prens Vlad’ın insan etiyle yaptı(rdı)ğı yemeklerini kayda geçirdi. Rivayetine göre, parçalanan etler toprak çömleklere doldurulup özel ocaklarda pişirilirdi. Sonra da ‘ihtiyaç sahipleri’ne (!) dağıtılırdı.

İ. Hami Danişmend’in dönem tarihçilerinden aktardığı rivayete bakılırsa, öldürdüğü annelerin kızartılmış etlerini çocuklarına zorla yedirirdi. Yine nakiller arasında, bazı anaların memelerini kestirip yerine evlatlarının başlarını diktirdiği gibi iddialar da mevcuttu.

Vlad’ın farklı din ve ahlak anlayışı vardı. Hâkimiyet kurduğu bölge(ler)de savunduğu değerlerin (!) uygulanmasını beklerdi. Batılı tarihçilere göre, kadında bekâret ve namusu önemli görürdü. Zina yaptığı, sevgili tuttuğu bilinen/ihbar edilen kişileri sert şekilde/gaddarca cezalandırırdı. Genç kızların ve dulların - nikâhsız! - cinsel ilişkiye girmeleri ağır suç görürdü. Ya cinsel organları kestirir ya da kazığa oturturdu.

- 100 Binden Fazla İnsanın Ölümünden Sorumluydu… -

Kendisine elçi gönderilen Epir - Günümüzdeki adı Çamlık! - Valisi Hamza Paşa ve yanındaki heyeti de kazığa çektirerek ölüme yolladı. Yine Türk ve Batı tarihçilerinin ortak fikri de: 20 binden fazla Osmanlı savaş esirine aynı akıbeti uygun/layık gördü. Sivil halktan benzer kaderi paylaşanların sayısı 30 binden fazlaydı. Kurbanlarının sayısı 100 bini aşardı.

Sultan 2. Mehmet, Kazıklı Voyvoda’nın işini kan dökmeden fakat akıllı strateji ile çözmeyi düşündü. Silistre Valisi Kâtip Yunus Bey’i yolladı. Vlad’ın daha önce yaptığı gibi vergisini kendisinin getirmesini emretti. Fakat muhatabı planı hemen çözdü ve ayak diredi. Eflak’ın savunma problemini ileri sürdü, asker desteği talep etti. 

Osmanlı Sultanı, Niğbolu Sancakbeyi Hamza Bey’i Vlad’ı karga tulumba yakalayıp getirmekle vazifelendirdi. Hamza Bey, ağır kış şartlarından donan Tuna’yı aşamadı. Beklemeyi yeğleyince düşman saldırısına uğradı. Kendisi ve birlikleri esir edildi. Tutsak askerlerin kolları ve bacakları kırıldı. Ardından kazığa oturtuldular. Hamza Bey’in kellesini de - destek vermesi/asker takviyesi yapması dileğiyle akrabası! - Macar Kralı’na yolladı.

Kazıklı Vlad, hızını alamadı. Niğbolu ve Vidin’i zapt edip yağmaladı. Tuna’yı gören yerleşkeleri talan etti, insanlarını tutsak aldı. Bir Romen tarihçinin yazdığına göre, Eflâk’a döndüğünde 25 - 30 bin esire sahipti. Yol boyunca fıçılara doldurulmuş insan kanı içti. Görgü şahitlerinin aktarmalarından sonra ‘Vampir!’ sıfatıyla da anılmaya başlandı.

- Osmanlı’ya Karşı Gerilla Savaşı Taktiklerini Uyguladı… -

Sultan 2. Mehmet, 1462’nin Mayıs ayında sefer kararını açıkladı. Sadrazam Veli Mahmut Paşa öncülük yaptı. Tuna’yı aşıp Eflâk’a girdi. Fatih, 200’e yakın gemi ile Karadeniz’den Tuna’ya geçti. 

150 bin kişilik Osmanlı Ordusu’nun ilerleyişi hiç kolay olmadı. Aşırı sıcaklık ve kuraklık, su kıtlığı yürüyüşü zorlaştırdı. Kazıklı Voyvoda, su kuyularını doldurtmuştu. 2 Haziran 1462'de, Târgovişte'ye varıldığında görülen manzaranın tarihte örneği yoktu. 20 bini aşkın esir - erkek, kadın, çocuk ayırımı yapmadan! - kazığa oturtulmuştu. Ölenlerin cesetlerinin çıkardığı koku, can çekişenlerin feryatları dayanılmazdı. Ordunun morali bozulur gibi görünse de kale - 4 Haziran’da! - fethedildi.

Evrenoszade Ali Bey’in oğlu - akıncı beyi! - Evrenos Bey, Eflâk’ın iç kesimlerine akınlar düzenledi. 

17 Haziran’da Vlad, Osmanlı Ordusu’na gece baskını düzenledi. 30 bin kişilik kuvvete komuta ediyordu. Harekâtın hedefi: Sultan 2. Mehmet’in ortadan kaldırılmasıydı. Suikast teşebbüsü başarısız kaldı/kılındı. Vlad 5 bin, Fatih 15 asker yitirdi. Vlad ve avanesi kaçmak zorundaydı. Geçtiği her yerde arkasında felaket bıraktı. Su kaynakları zehirlendi. Tarlalarda başağa durmuş ekinler yakıldı. Hayvanlar ya öldürüldü ya yanlarına alındı. Bulaşıcı hastalık çekenler, Osmanlı’nın üzerine salındı. 

- Oniki Yıl Sürgünde Yaşadı… -

Vlad, Erdel’e geçti. Bölge, Macaristan’a bağlıydı. Akrabası/müttefiki Kral Mathias Corvinus'tan yardım talep etti. Fakat beklediğinin aksi tavırla karşılandı: Tutuklandı. Budin’e götürülüp hapse atıldı. Fakat Kral’ın sert tutumu sürekli olmadı. Akrabalığının yararını gördü: Vishegrad ve Pest şehirlerinde 12 yıl süren sürgün hayatı yaşadı. Rahatı yerindeydi, sıkıntı ve eziyet çekmedi. Yine dönem tarihçilerinin kayıtlarına bakılırsa, güzel kadınlardan metresler bile edindi. ‘Hatta bir kapatmasının karnını yarıp hamileliğini kontrol etti!’

1476’da Eflâk’a geri döndü. Kendisini ‘Voyvoda’ ilan etti. Osmanlı ile yine savaştı fakat kaybetti. Böylece askeri gücünün neredeyse tamama yakını yitirdi. Kaçmasına rağmen kaderinden kurtulamayacaktı. Kafası kesilip İstanbul’a gönderilecekti. Ölümü ile ilgili 2 rivayet söz konusuydu. İlk rivayete göre, Aralık 1476’da, Akıncı Beyi Mihaloğlu komutasındaki kuvvetlerce yakalandı. Yanındaki 300 civarındaki askeri ile karşı koyamadı. Balteni’de ani bir baskınla kıskıvrak ele geçirildi. Kesilen başı İstanbul’a, Sultan 2. Mehmet’e gönderildi.

İkinci söylentiye göre, baskın veren kuvvetlerin başında - öz kardeşi! - Voyvoda Radu vardı. Ağabeyine acımadı, İstanbul’un emrine uydu. Kılıçla kafasını kestirdi, bal dolu kıl torba içine koydurdu ve Sultan Fatih’e yolladı.

- Başsız Cesedi Kendi Yaptırdığı Kiliseye Gömüldü… -

Vlad’ın başsız cenazesi, Bükreş yakınlarındaki - 1461’de kendisi tarafından yaptırılan! - Comana Manastırı’na - Romencesi: Manastirea Comana! - gömüldü. İstanbul’a getirilen kellesi, bir sopanın ucuna geçirildi. Sokak sokak dolaştırıldı ve halka seyrettirildi. Sonra da bir yere atıldı veya defnedildi. Tarihçiler, ‘Kazıklı Voyvoda’ Vlad’ın kesik başının nereye konulduğu/gömüldüğünü öğrenemedi. 

Batılı dönem tarihçilerine göre 3. Vlad, 2 defa evlendi. Adı bilinmeyen eşten bir oğul sahibi oldu. 1462’de, büyük oğlu ve varisi saydığı Mihnea dünyaya geldi. Meçhul eşin Türklerin eline geçmemek için kaleden atlayarak intihar ettiği iddia edildi. İkinci karısı - Macar Kralı Matthias Corvinus’un kuzeni! - Prenses Justina Szilágyi idi. Vlad, yeni karısı ile hapishanede tanıştı. Evlendikten sonra hürriyetini kazandı. Prenses Szilágyi’den de 2 oğlu oldu.

Romen halkı, ‘Kazıklı Voyvoda’ Vlad’ı ‘ulusal kahraman’ kabul etti. ‘Osmanlı’ya karşı savaşmış ve bağımsızlık mücadelesi vermişti!’ Romanya Ordusu’nca üretilen bir helikoptere adı konuldu. 

İngiltere Veliaht Prensi Charles, bir televizyon programında, resmi soyağacına göre, ataları arasında ‘Kazıklı Voyvoda’nın da bulunduğunu açıkladı.

Transilvanya’daki Bran Kalesi ‘Kont Drakula’nın Kalesi’ olarak tanındı. Ünlenmesinde Bram Stoker’in yazdığı ‘Drakula’ romanın ve sinema filmlerinin etkisi büyüktü. Adı geçen mekâna 140 milyon Euro değer biçildi ve dünyanın en pahalı 2. şatosu sayıldı. Her yıl 500 binden fazla turist tarafından ziyaret edilir oldu.

- Türk Romancı Ali Rıza Seyfi’nin ‘Drakula’ Adlı Eseri… -

Deniz Yüzbaşı, Türk Edebiyatı Tarihçisi Ali Rıza Seyfi, 1928’de eski harflerle basılan, - 240 sayfalık! - ‘Kazıklı Voyvoda’ isimli roman yazdı. Eser, 1939’da yeni alfabe ile yeniden yayınladı. Eser, 1953’de, ‘Drakula İstanbul’da’ adı ile sinemaya aktarıldı. Filmin yönetmeni Mehmet Muhtar, yapımcısı Turgut Demirağ idi. Atıf Kaptan, Ayfer Feray, Annie Ball ve Cahit Irgat başrol oyuncularıydı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine G. Kırıkkanat, - 9 Aralık 2012’de! - çok ilginç/garip, şimdiye kadar anlatıla gelmiş ‘Kazıklı Voyvoda’ Prens Vlad’ın hikâyesine yeni ayrıntılar ekleyen yazı neşretti: ‘Osmanlı’nın En Ünlü İçoğlanı!’

Kırıkkanat’ın makalesi bazı kesimlerin eleştirisine, kimilerinin takdirine, bazılarının de şaşırmasına yol açtı. ‘Yazıyı okuyanlar, - yazarının iddiasına göre! - Prens Vlad’ın kurbanlarını ‘kazığa oturtmasının esbab-ı mucibesini’ öğrenecekti!’

13 January 2021 10:05
917 kez okundu

Ali Hikmet İnce



Benzer Yazılar

Osmanlı Sarayı'nı Şaraba Alıştıran Sarışın Afet

Sırp Prensesi Olivera Despina, güzelliği ve işvesiyle Yıldırım Beyazıt’ın nefesini kesti, avucunun içine aldı. Gaza meydanlarının durdurulamayan kılıcı, mavi gözler karşısında çaresiz kaldı, boyun eğdi, adeta büyülendi.

Hanım Sultan’ın Ermeni Jigolosu

Serfirâz Hatun, Osmanlı’nın 31. padişahı Sultan Abdülmecit’in gözdesiydi. Su gibi para harcar, Avrupa elbiseler giyer, Galata ve Beyoğlu’nda fink atardı. ‘Küçük Fesli’ lakaplı, yakışıklı Ermeni müzisyeni jigolo tutmuştu.

Baltacı, ‘Şehvet’ Değil ‘Rüşvet’ Mağduru

Baltacı Mehmet Paşa; Prut Harbi’nde risk alsa; Rusya, tarih sahnesinden siline(bile)cekti. Tereddüt, aşırı güvensizlik, ‘rüşvetin dayanılmaz çekiciliği’ tarihin ebediyen değişmesini engelledi.

Putin’in Dedesi, Lenin Ve Stalin’in Özel Ahçısı

Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin’in dedesi Spiridon Putin, ünlü Sovyet diktatörleri Lenin ve Stalin’in özel ahçısıydı.

Mezarımı Taştan Oyun!

Hüseyin Peyda, sinema tarihimize mendil ıslatan yerli melodramların öncüsü olarak geçti. ‘Söyleyin Anama Ağlamasın’ ve ‘Mezarımı Taştan Oyun’ ile rüştünü ispatladı. Milyonların sevgisini ve hayranlığını kazandı. 40 yıllık Yeşilçam serüveninde kendisini yenilemeyi, ayakta kalmayı bildi/başardı.

Ferhantoloji

Ferhan Şensoy, tiyatromuzun son yarım yüzyılda yetiştirdiği birkaç sivri dilli, muhalif, yazdığı okunan, sahnelediği seyredilen sanatkârlardandı. Heyecanlı, hareketli, yüksek tansiyonlu, özenilecek, serüven dolu hayat sürdü. Geride çok sayıda eser, anı ve dost bıraktı.

İsmet Paşa’nın Elini Öpen TİP Lideri

Mehmet Ali Aybar, çok iyi eğitim almıştı; Sol/Sosyalist düşünce aileden mirastı.

Cennet Arsaları Satışta

Katolik Kilisesi; 1343 yılında, cemaatinin geçmişteki ve gelecekteki günahlarını yok eden, öldüklerinde cennete gitmelerini sağlayan/garantileyen Endüljans adlı belgeyi satışa çıkarmıştı.

Türbesine Kilise Yapılan Padişah

1693’de yöreyi ele geçiren Avusturyalılar, türbeyi temellerine kadar yıktılar. Tepeye de Turpek adını verdiler. Türbenin yerine, Szüz Maria Kilisesi'ni inşa ettiler.

Kışı Paltosuz Geçiren Camoka

Danyal Topatan; hayatının tamamını Yeşilçam Sokağı’nda geçirdi. Her tür rolü başarıyla oynadı. Kameranın hem önünde, hem de arkasında çalıştı. Gerçek hayatta ise hep ezildi.

Taliban’ın Kara Kutusu

Taliban, Afganistan’ın tamamında kontrolü sağlayıp iktidara geldi. Ülke insanına işbirliği/dayanışma çağrısında bulundu. Oysa 1996 - 2001 arasında tam bir ‘orta çağ idaresi’ uygulamıştı. Yokluklar içindeki ülke iyice yoksullaşmıştı. Çocuk ölümlerinde dünya rekoru yakalanmıştı. Kızların eğitim hakları ellerinden alınmıştı. Bütün eğitim kurumları medreseye çevrilmişti.

Maymunkeş İmam ve Yel Değirmeni Camii

Osmanlı’nın 12. Padişahı 3. Murat (1546-1595)’ın hocası, yetişmesinde önemli rol oynanan Molla Abdülkerim Efendi; ‘dediğim dedik çaldığım düdük’ diyecek kadar dik kafalıydı.

İdam Edilen Maymunlar

3. Murad’ın ünlü imamı ve - sonradan - Rumeli Kazaskeri Molla Abdülkerim Efendi, donanma gemilerinde gözcülük yapmaları için eğitilmiş maymunları toplatmış, topluca idam ettirmişti.

Osmanlı’nın İçki Tüketimi

1904’de, Osmanlı’nın şarap ihracatı tamı tamına 340 milyon litreydi. Osmanlı; Avrupa’nın en önemli içki üreticileri arasındaydı.

Şapkanın Sarık İle Mücadelesi

Osmanlı bürokrasisi - zaman zaman - Batı’yı takdir etse de Batılılaşmaya hep mesafeli durdu. Avrupa’dan yenilikleri getirmeye yeltenen hükümdar(lar) ya cezalandırıldı ya da hayatını yitirdi. Ulema ve ordu da diğer önemli muhaliflerdi. Genç Cumhuriyet de kurulurken - aynı zamanda! - hem işgal güçleriyle ve hem de yeni yönetime karşı duranlarla kapışacaktı.

Arayışla Geçen Bir Ömür

Münir Özkul’u tiyatro oyuncusu yapan, İsmail Dümbüllü’ye aşırı hayranlığıydı. 1968’de, Arena Tiyatrosu’nda Kanlı Nigar oyununun prömiyerinde Dümbüllü’yü seyretti ve avuçları patlayıncaya kadar alkışladı.

Zeki Müren’in İlkleri

Zeki Müren; Türk Sanat Müziği’nde geleneksel yapıyı-anlayışı değiştirdi; pek çok yeniliğe imzasını attı.

‘Devlet Hatun’ Latife Hanım!

Latife Uşşaki Hanım geçmişine ve anılarına saygılıydı. Mustafa Kemal Paşa’ya eşsiz aşkla bağlandı. 2,5 yıl süren evliliği bitince, İstanbul ve İzmir’de yaşadı. Toplantılara katılmadı, görüşme isteklerini reddetti. Paşası ile yaşadığı dönemde çekilen fotoğraflarıyla hatırlanmak istedi.

Taliban’ın Kara Kutusu

Taliban, Afganistan’ın tamamında kontrolü sağlayıp iktidara geldi. Ülke insanına işbirliği/dayanışma çağrısında bulundu. Oysa 1996 - 2001 arasında tam bir ‘orta çağ idaresi’ uygulamıştı. Yokluklar içindeki ülke iyice yoksullaşmıştı. Çocuk ölümlerinde dünya rekoru yakalanmıştı. Kızların eğitim hakları ellerinden alınmıştı. Bütün eğitim kurumları medreseye çevrilmişti.

Çankaya Köşkü'nde Eşek Sütüyle Güzellik Banyosu

Prenses Süreyya, İran İmparatoriçesi sıfatı ile ülkemize - 1951 ve 1956’da! - iki resmi ziyarette bulundu. Büyük ilgi gördü, el üstünde tutuldu. Güzellik reçetesini de uygulamasına fırsat tanındı…

Kurşuna Dizilen İstiklal Şairi

Ülkemizde ‘Çırpınırdın Karadeniz / Bakıp Türkün Bayrağına’ diye bilinip çok sevilen hüzzam makamındaki ünlü Azerbaycan Türküsü’nün söz yazarı Ahmet Cevad (1892-1937); aynı zamanda Azerbaycan Ulusal Marşı’nın güftekârıydı.

‘Devlet Hatun’ Latife Hanım!

Latife Uşşaki Hanım geçmişine ve anılarına saygılıydı. Mustafa Kemal Paşa’ya eşsiz aşkla bağlandı. 2,5 yıl süren evliliği bitince, İstanbul ve İzmir’de yaşadı. Toplantılara katılmadı, görüşme isteklerini reddetti. Paşası ile yaşadığı dönemde çekilen fotoğraflarıyla hatırlanmak istedi.

Asker Vatan Savundu, Yangın Söndürdü

Osmanlı’da ilk itfaiye teşkilatı 18. asrın başında kuruldu. Yeniçeri Ocağı’na bağlıydı. İstanbul’da ve çevre ormanlarda çıkan yangınları söndürmeye çalıştı. Taşıma su ve ilkel teçhizatla işi zordu.

Kitapsız İlim, Tekçe'siz Film Olmaz

Ahmet Tarık Tekçe, Yeşilçam Sokağı’nda yaşadı, nefes aldı, sinema için terledi ve rızkını temine çalıştı. Bazı yapımcıların sömürüsüne karşın, hakkını isterken bile zorlandı. Paranın değil, beyaz perdenin cazibesine kapıldı.

33’lük Tespih Gibi Tabanca Çeken Fedai

Yakup Cemil Bey, ‘korku’ kelimesini tanıma(z)dı. Düz mantık yürütürdü. Siyasetin ince oyunlarını, gülümserken ayak kaydıran tuzaklarını bilmezdi. Ölümü göze alır, istenileni/emredileni yapardı. Kontrolü müşküldü. Haksızlık(lar) karşısında susmaz, ya sesini yükseltir ya da - daha çok! - piştovunu konuştururdu.

Osmanlı’nın İçki Tüketimi

1904’de, Osmanlı’nın şarap ihracatı tamı tamına 340 milyon litreydi. Osmanlı; Avrupa’nın en önemli içki üreticileri arasındaydı.

Tavşan Doğuran Kadın

İngiltere tahtında oturan, İngilizce bilmeyen, çevresi ve devlet yöneticileriyle Fransızca konuşa(bile)n I. George’un döneminde inanılması zor/garip olaylar, skandallar yaşandı. 50 kadar tavşan doğurduğunu iddia eden Mary Tofts adlı kadın da sahtekârlar arasındaydı.

Kral Hüseyin'in Yahudi Sevgilisi

CIA (Merkezi Haberalma Teşkilâtı) resmi belgelerine göre çöpçatanlık yaptı: Ürdün Kralı Hüseyin ile Yahudi asıllı Hollywood yıldızı Susan Cabot ilişkisine aracılık etti.

Mussolini’den Roma’ya Cami

Kont Ciano’nun günlüklerinin yayınlanmasına İtalya’da izin verilmemiş, eşi Edda Mussolini Ciano tarafından Amerikalılara iletilmesiyle kitap okuyucuyla buluşabilmişti.

Şöhret Sefaletin İkiz Kardeşi

Mesut Engin (58) kısa hayat yolculuğunda zirveyi de dibi de görüp, çaresizliği iliklerine kadar yaşadı.

Bebek Yüzlü Aktör

Tarık Akan, yarışmayı kazandıktan hemen sonra Yeşilçam’ın en yeni ve en aranılan ismiydi. Dönemin bütün ünlü kadın yıldızlarıyla filmlerde göründü. Genç kızların, güzel hanımların yüreklerini hoplattı. Kartpostalları hatıra defterlerini süsledi. Posterleri duvarlara asıldı. ‘Bebek yüzlü aktör’, bir anda Türkiye’nin sevgilisi oluverdi!

Hitler’in Karısı da Yahudi Çıktı

Tarihe ‘Yahudi soykırımını yap(tır)an lider’ suçlamasıyla geçen, Alman Nazi Partisi’nin değişmeyen Führer’i Adolf Hitler’in son büyük aşkı, nikâhlı karısı Eva Braun Aşkenaz Yahudisi çıktı.

Mezarımı Taştan Oyun!

Hüseyin Peyda, sinema tarihimize mendil ıslatan yerli melodramların öncüsü olarak geçti. ‘Söyleyin Anama Ağlamasın’ ve ‘Mezarımı Taştan Oyun’ ile rüştünü ispatladı. Milyonların sevgisini ve hayranlığını kazandı. 40 yıllık Yeşilçam serüveninde kendisini yenilemeyi, ayakta kalmayı bildi/başardı.

CIA’dan Kongo’ya Jazz Festivali

ABD, 1940-1960 arasındaki süreçte Kongo’ya özel ilgi gösterdi. CIA’nin ağabeyi, Stratejik Hizmetler Ofisi, zengin uranyum yataklarını belirledi. Çok gizli operasyon(lar)la Japonya’ya atılan atom bombalarının yapımı için gereken ham maddeyi elde etti ve ülkesine taşıdı.

Ferhantoloji

Ferhan Şensoy, tiyatromuzun son yarım yüzyılda yetiştirdiği birkaç sivri dilli, muhalif, yazdığı okunan, sahnelediği seyredilen sanatkârlardandı. Heyecanlı, hareketli, yüksek tansiyonlu, özenilecek, serüven dolu hayat sürdü. Geride çok sayıda eser, anı ve dost bıraktı.

Diğer Türk Tarihi Yazıları

‘Devlet Hatun’ Latife Hanım!

Latife Uşşaki Hanım geçmişine ve anılarına saygılıydı. Mustafa Kemal Paşa’ya eşsiz aşkla bağlandı. 2,5 yıl süren evliliği bitince, İstanbul ve İzmir’de yaşadı. Toplantılara katılmadı, görüşme isteklerini reddetti. Paşası ile yaşadığı dönemde çekilen fotoğraflarıyla hatırlanmak istedi.

Atatürk'ün Emaneti Türk Hava Kurumu

Türk Tayyare Cemiyeti kurulduğunda sadece yerli uçağın yapımı değil, millî silah sanayinin de temeli atıldı. Atatürk’e göre Türk Milleti yüksek karaktere, zekâya, kabiliyete sahipti. Kendi uçağını, tankını ve her türden savaş silah(lar)ını üretebilirdi.

Asker Vatan Savundu, Yangın Söndürdü

Osmanlı’da ilk itfaiye teşkilatı 18. asrın başında kuruldu. Yeniçeri Ocağı’na bağlıydı. İstanbul’da ve çevre ormanlarda çıkan yangınları söndürmeye çalıştı. Taşıma su ve ilkel teçhizatla işi zordu.

33’lük Tespih Gibi Tabanca Çeken Fedai

Yakup Cemil Bey, ‘korku’ kelimesini tanıma(z)dı. Düz mantık yürütürdü. Siyasetin ince oyunlarını, gülümserken ayak kaydıran tuzaklarını bilmezdi. Ölümü göze alır, istenileni/emredileni yapardı. Kontrolü müşküldü. Haksızlık(lar) karşısında susmaz, ya sesini yükseltir ya da - daha çok! - piştovunu konuştururdu.

Türkeş, MBK’den Nasıl Tasfiye Edildi?

Atatürk’ün manevi kızı Prof. Dr. Afet İnan’ın Ankara’nın Necatibey Caddesi’ndeki mütevazı evinde ‘14’ler’ tanımlamasıyla siyasi tarihimize geçen grubun kaderi çizildi. CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, CHP Genel Sekreteri İsmail Rüştü Aksal ve MBK’nin 2 etkin üyesinin çok gizli toplantısında ülkenin yakın geleceğini etkileyecek önemli karar alındı.

Osmanlı’nın İçki Tüketimi

1904’de, Osmanlı’nın şarap ihracatı tamı tamına 340 milyon litreydi. Osmanlı; Avrupa’nın en önemli içki üreticileri arasındaydı.

Mescid-i Aksa’nın Karşısına ‘Süleyman Sinagogu’ Önerisi

Türkiye Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Yaser Arafat’a, ABD ve bazı Avrupa ülkeleri adına elçi gitti. ‘Mescid-i Aksa’nın bahçesine inşa edilecek sinagoga izin verilirse bağımsız Filistin devletinin tanınacağı’ teklifini iletti. Olayı Filistin asıllı gazeteci Abdülbari Atwan doğruladı.